Regulamin serwisu RemoteSensei.org

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie: www.remotesensei.org/pl/regulamin-serwisu/ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
   1. Narzędzia Asana” – platformy i narzędzia Asana do zarządzania zespołami i organizacją pracy, udostępniane przez Dostawcę;
   2. Dostawca” – Asana Inc., 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, oraz jej podmioty powiązane;
   3. Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu lub Usług w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. Kodeks cywilny” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Prawo autorskie” – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
   6. Polityka prywatności” – polityka prywatności Serwisu znajdująca się na stronie www.remotesensei.org/pl/polityka-prywatnosci/;
   7. Prawo konsumenta” – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 ze zm.);
   8. Regulamin” – niniejszy regulamin;
   9. RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   10. Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.remotesensei.org/pl oraz jej podstrony, prowadzona przez Usługodawcę;
   11. Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
   12. Usługodawca” – Zdalna Fundacja z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 29, 00-238 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000711816, NIP: 5542959902, REGON: 369217972, adres email: office@remotesensei.org, będąca administratorem Serwisu;
   13. Ustawa” – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
   14. Użytkownik” – każda osoba fizyczna, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Usług.
  2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz / lub Usług powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności. Korzystając z Serwisu oraz / lub Usług Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. W ramach korzystania z Serwisu oraz Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Dostawcy lub osób trzecich. Zabronione jest także wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu lub Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, lub w sposób naruszający dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Dostawcy lub osób trzecich.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
  5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  6. Do korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędne jest posiadanie (i) urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, (ii) aktywnego połączenia z Internetem, oraz (iii) prawidłowo zainstalowanej i skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari lub innej.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź ograniczenia w korzystaniu z Serwisu lub Usług wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
  8. Usługodawca zastrzega możliwość modyfikowania, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.
  9. Wszystkie elementy Serwisu, w szczególności (lecz nie wyłącznie) znaki towarowe, rysunki, modele, obrazy, pliki audio i wideo, teksty, zdjęcia, logo, grafiki, mapy graficzne, oprogramowania, wyszukiwarki i bazy danych, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie są wyłączną własnością Usługodawcy, jego dostawców (w tym Dostawcy) lub jego partnerów i są chronione Prawem autorskim. Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości Serwisu.
  10. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych oraz marketingowych, dotyczących Usług oraz innych produktów Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§ 2 Rodzaje Usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest skorzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatnej konsultacji z Usługodawcą w przedmiocie wdrożenia Narzędzi Asana w firmie/zespole Użytkownika, optymalizacji sposobu pracy Użytkownika z Narzędziami Asana, doborem planu subskrypcyjnego Narzędzi Asana dla Użytkownika oraz / lub transformacji cyfrowej zespołów lub organizacji Użytkownika – opis Usługi znajduje się w § 3 Regulaminu;
  2. bezpłatnej wyceny planu subskrypcyjnego Narzędzi Asana oraz złożenia zapytania ofertowego dla planu subskrypcji Narzędzi Asana – opis Usługi znajduje się w § 4 Regulaminu;
  3. bezpłatnej subskrypcji 30-dniowego okresu próbnego Narzędzi Asana – opis Usługi znajduje się w § 5 Regulaminu;
  4. bezpłatnego pobrania materiałów oraz publikacji udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie – opis Usługi znajduje się w § 6 Regulaminu;
  5. live chat, umożliwiającej Użytkownikowi komunikację z Usługodawcą – opis Usługi znajduje się w § 7 Regulaminu.

§ 3 Usługa konsultacji

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi rezerwację za pośrednictwem Serwisu bezpłatnej konsultacji z Usługodawcą w przedmiocie wdrożenia Narzędzi Asana w firmie/zespole Użytkownika, optymalizacji sposobu pracy Użytkownika z Narzędziami Asana, doborem planu subskrypcyjnego Narzędzi Asana dla Użytkownika oraz / lub transformacji cyfrowej zespołów lub organizacji Użytkownika.
 2. W celu rezerwacji konsultacji Użytkownik powinien wybrać odpowiednią zakładkę w Serwisie, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, wskazując przedmiot konsultacji, wielkość organizacji/zespołu, a także adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika, a następnie dokonać wyboru terminu konsultacji.
 3. Po przesłaniu formularza oraz rezerwacji daty konsultacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie terminu konsultacji na adres e-mail wskazany w formularzu i z tą chwilą konsultację uznaje się za zarezerwowaną.
 4. Konsultacje odbywają się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość na platformie Google Meet, Zoom lub Microsoft Teams.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania zarezerwowanej konsultacji najpóźniej na godzinę przed jej terminem, o czym poinformuje Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 4 Usługa wyceny

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie za pośrednictwem Serwisu bezpłatnej wyceny planu subskrypcji Narzędzi Asana, a także złożenie zapytania ofertowego dla planu subskrypcji Narzędzi Asana.
 2. W celu skorzystania z Usługi wyceny planu subskrypcji Narzędzi Asana, Użytkownik powinien w odpowiedniej zakładce Serwisu wskazać ilość planowanych użytkowników Narzędzi Asana oraz plan subskrypcji Narzędzi Asana, a następnie wybrać ikonę “Wylicz cenę”. Wycena pojawi się następnie w podstronie Serwisu.
 3. Po dokonaniu wyceny zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik może złożyć zapytanie ofertowe dot. planu subskrypcji Narzędzi Asana wybranego zgodnie z ust. 2 powyżej, poprzez wypełnienie stosownego formularza, wskazując swoje imię oraz adres e-mail, a następnie wybierając ikonę „Odbierz ofertę w PDF”. Po złożeniu zapytania, Użytkownik otrzyma informację na wskazany adres e-mail o przyjęciu zapytania. W kolejnym mailu Użytkownik otrzyma ofertę Usługodawcy na subskrypcję planu Narzędzi Asana wybranego zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Niezależnie od ust. 2 i 3 powyżej, Użytkownik może zamówić wycenę planu subskrypcji Narzędzi Asana, a także zapytanie ofertowe dot. wybranego planu subskrypcji Narzędzi Asana, kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą na adres mailowy: sales@remotesensei.org.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wycena opiera się na informacjach przekazywanych przez Użytkownika oraz dokonywana jest w oparciu o oficjalne ceny Dostawcy, jednakże ma ona charakter wyłącznie informacyjny na chwilę jej sporządzenia i w rozumieniu Kodeksu cywilnego nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

§ 5 Wersja próbna Narzędzi Asana

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamówienie za pośrednictwem Serwisu subskrypcji bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej Narzędzi Asana.
 2. W celu dokonania zamówienia subskrypcji bezpłatnej wersji próbnej Narzędzi Asana, należy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się w odpowiedniej zakładce Serwisu, wskazując: adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika. Po wypełnieniu powyższego, celem zamówienia Usługi Użytkownik wybiera ikonę “Rozpocznij proces aktywujący trial”.
 3. Po złożeniu formularza zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, dane aktywacyjne oraz materiały onboardingowe, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Po upływie 30-dniowego okresu próbnego subskrypcji wersji próbnej Narzędzi Asana, aktywuje się darmową wersja Narzędzi Asana, chyba że Użytkownik dokona subskrypcji płatnego pakietu Narzędzi Asana na warunkach uzgodnionych z Usługodawcą lub bezpośrednio z Dostawcą.
 5. Warunki korzystania z Narzędzi Asana znajdują się w umowie subskrypcyjnej zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, dostępnej każdorazowo na stronach internetowych Dostawcy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków korzystania z Narzędzi Asana.
 6. W najszerszym możliwym zakresie, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za Narzędzia Asana, w tym
  1. za funkcjonalności, błędy, ani przydatność do umówionego użytku Narzędzi Asana,
  2. za niewykorzystanie lub nienależyte skonfigurowanie Narzędzi Asana przez Użytkownika,
  3. za jakiekolwiek szkody, straty, w tym utracone korzyści, koszty ani wydatki związane z lub powstałe po stronie Użytkownika w wyniku wykorzystywania (lub niewykorzystania) Narzędzi Asana, ani
  4. z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności za wadliwy produkt w odniesieniu do Narzędzi Asana.

§ 6 Materiały i publikacje

 1. Usługodawca umożliwia bezpłatne pobieranie przez Użytkownika materiałów oraz publikacji Usługodawcy oraz jego partnerów ze strony Serwisu.
 2. Wszystkie materiały i publikacje udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu, oraz każdy ich element, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, są wyłączną własnością Usługodawcy lub jego partnerów, są chronione Prawem autorskim i są udostępniane są Użytkownikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być w szczególności wykorzystywane przez Użytkowników w celach komercyjnych, sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane osobom trzecim.
 3. Charakter materiałów i publikacji jest wyłącznie informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Użytkownika ani za niespełnienie przez te materiały i publikacje oczekiwań Użytkownika. Usługodawca zastrzega prawo do aktualizacji materiałów i publikacji.

§ 7 Live chat

 1. Użytkownik ma możliwość bezpośredniej komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem okienka czatu live chat celem uzyskania informacji nt. Usług lub złożenia innych zapytań.
 2. Udzielenie informacji przez Usługodawcę może wymagać uprzedniej weryfikacji Użytkownika, dokonywanej w celu umożliwienia jego identyfikacji w związku z danym zapytaniem lub sprawą.
 3. Usługa live chat jest bezpłatna i Użytkownik może w każdej chwili z niej zrezygnować.

§ 8 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą realizacji przez Usługodawcę Usług.
 2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (Zdalna Fundacja, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa) lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy sales@remotesensei.org.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, adres e-mail, adres do korespondencji (w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej), przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy (Zdalna Fundacja, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej sales@remotesensei.org.
 2. Użytkownikowi, w tym Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 1 Prawa konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownikowi, w tym Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt. 13 Prawa konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa, Prawo autorskie oraz Prawo konsumenta.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  3. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
  4. dodanie, zawieszenie lub usunięcie funkcjonalności Serwisu lub Usług;
  5. zmiany w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzanie nowych;
  6. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
  7. zapobieganie nadużyciom i względy bezpieczeństwa;
  8. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  9. zmiany redakcyjne i porządkowe;
  10. zmiany organizacyjne lub prawne Usługodawcy.
 3. Zmiana następuje poprzez publikację treści zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą publikacji.
 4. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 27.04.2023 r.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.